Värmeanläggningen är själva hjärtat i verksamheten

I många företag är värmeanläggningen, oavsett om denna är en ugn eller en panna, själva hjärtat i verksamheten. Energin från denna anläggning är en förutsättning för att det ska gå att upprätthålla nödvändiga processer, tillverka produkter och värma upp byggnader. Återkommande inspektioner och ordentligt underhåll av värmeanläggningen är därför avgörande för en säker produktion och drift.

– Värmeanläggningar inom industrin är vanligt förekommande, och med de elpriser vi har sett den senaste tiden har fjärrvärme blivit betydligt mer lönsamt. Det säger Dag Strisland, delägare och kvalitetsansvarig för HMS på Eldfast. Han betonar att regelbundna inspektioner och ordentligt underhåll är avgörande för verksamheten. – Värmeanläggningar behövs för nödvändiga processer, produktion av varor och uppvärmning av byggnader. De är helt avgörande för en säker produktion och drift, understryker han.

Eldfasta murverk, fiberpackningar och rep i ugnar utsätts med tiden för termiska och mekaniska påfrestningar och slits därför ut. Skadat murverk i industriugnar kan leda till överhettning av stålkonstruktioner och skador på utrustningen. – I värsta fall kan detta leda till ett haveri i anläggningen som innebär att produktionen måste stoppas. Om ett företag med ett sågverk behöver byta ut en panna talar vi om kostnader från 5 miljoner SEK och uppåt. Detta avser enbart kostnader för pannan – vi har inte räknat med den förlust som uppkommer till följd av produktionsstopp. Det säger sig självt att oförutsedda kostnader i den storleksordningen kan vara förödande för ett företag.

Defekta bränsleroster kan orsaka stopp i bränsletillförseln. Stopp kan orsaka ansamlingar och backflöde, vilket i sin tur kan leda till farliga situationer som får stora konsekvenser. – Otillräcklig rengöring och dåligt underhåll kan även leda till dammexplosioner, som potentiellt kan kosta människoliv. Dammexplosioner kan ske om en kritisk mängd damm antänds. En annan risk är att pannans rökrör täpps igen av aska och sot, vilket kan medföra ökade kostnader. – Igentäppta eller sotbelagda rökrör leder till ökad bränsleförbrukning och dålig prestanda, oavsett om det handlar om biobränsle, olja eller gas.

(Texten fortsätter under bilden)

Foto: Dag Strisland, civilingenjör och delägare i Eldfast. 

 

Långsiktigt samarbete med en kompetent partner.

Vi på Eldfast är specialister på denna typ av underhåll av värmeanläggningar och levererar alla typer av eldfasta material och installationer. Dessutom har vi all nödvändig utrustning för rengöring av rökrör, inklusive sotningsutrustning, roterande borstar och möjlighet till ultrahögtrycksspolning av rör med upp till 3000 bars tryck. – Regelbundna inspektioner säkrar driften och ger ett bättre effektutnyttjande samt längre drifttid. Detta är en åtgärd som är bra för både HMS och ekonomin, betonar Strisland.

Ofta finns det en person som ansvarar för underhållet i respektive verksamhet. – Kunderna värdesätter vår kompetens och att kunna arbeta långsiktigt med oss för att säkerställa regelbundet och korrekt utfört underhåll. De har ofta inte den kompetensen själva utan är beroende av oss. Det viktigaste för dem är inte vilka material som används, utan att vi levererar när det gäller driftsäkerhet. Därför är den unika bredd som Eldfast erbjuder viktig. – Vi kan ta på oss en större del av underhållet för anläggningsägarnas räkning, så att de slipper hantera flera olika aktörer. Vi blir ofta ombedda att utföra uppgifter som kunderna inte vill göra själva trots att de har den nödvändiga utrustningen, och vi brukar säga ja. Detta stärker vårt samarbete och ökar bredden på de tjänster som vi erbjuder.

 

Som ett ISO-certifierat företag är vi på Eldfast väl rustade för att lösa komplexa arbetsuppgifter på ett effektivt och säkert sätt.

– Våra medarbetare, projektledare och förmän har lång erfarenhet och hög kompetens. Vi har ett omfattande lager och en hög beredskap för att vara redo om olyckan skulle vara framme hos någon av våra kunder. Ett samarbetsavtal med oss gällande underhåll och inspektioner ger en hög grad av förutsägbarhet för kunden, avslutar han.