HMS & Kvalitet

HMS har högsta prioritet hos Eldfast. Oavsett om du träffar oss på en byggarbetsplats eller på ett kontor är det alltid "HSM i första hand, och därefter drift och ekonomi" som gäller. Vår HMS- och kvalitetspolicy är förankrad i ledningen. Vårt beslutsfattande och våra arbetsprocesser styrs av ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledningssystem: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Vår policy omfattar alla områden inom HSM, och här står även våra kunders intressen i centrum.

Vi arbetar ständigt med att förbättra såväl HMS- som kvalitetsarbetet, bl.a. för att undvika negativ påverkan på miljön. Det gäller både vid genomförandet av våra projekt och i den dagliga verksamheten. Vi har en nollvision, vilket innebär att vi arbetar för en arbetsmiljö där vi har noll skador på personal eller yttre miljö samt att alla jobb ska utföras korrekt från början. Som en förebyggande åtgärd registrerar vi alla avvikelser i vårt eget avvikelsesystem som är särskilt anpassat till vår verksamhet. HMS och kvalitet är också återkommande teman vid alla våra interna möten och revisioner.

Jobba säkert - var säker

Vi ska vara ledande inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) inom vårt verksamhetsområde,
och utföra varje uppdrag på säkrast möjliga sätt och med högsta möjliga kvalitet. Vi fokuserar på följande områden:

personalen är vår viktigaste resurs

Det är viktigt för oss att medarbetarna har en säker arbetsplats, där fokus ligger på att undvika hälsoskador och arbetsolyckor. Inom Eldfast ska varje medarbetare känna sig betydelsefull, och trivas med sina arbetsuppgifter i en inkluderande arbetsmiljö. Ett synligt och tydligt HMS-ledarskap i kombination med engagerade medarbetare är en förutsättning för att skapa en säker och trivsam arbetsplats. För att få engagerade medarbetare som håller sig friska är det också viktigt att varje individ blir sedd och har möjlighet att vidareutveckla sin kompetens.

De verktyg, den utrustning och de tekniker vi använder kan utsätta personalen för buller, vibrationer och damm. Därför är det viktigt att våra medarbetare inte bara vet hur jobbet ska utföras, utan också vilken skyddsutrustning som ska användas och vilka risker som finns. Alla våra projektledare och montörer har genomgått nödvändiga säkerhetskurser och utbildningar. På så sätt skyddar vi också våra kunder.

kvalitet och kvalitetssäkring

Eldfasts kvalitetssystem, "Produktion, leverans och installation av eldfasta material", är en integrerad del av vår verksamhet. Systemet är utformat för att säkerställa att vi ständigt förbättrar våra processer. En helhetssyn på kvalitet och miljö är en del av denna policy, och detta är avgörande faktorer för att vi ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. Kvalitetssystemet berör alla, och alla har ett ansvar för att följa upp och förbättra den verksamhet vi utför dagligen och som systemet är avsett att beskriva. Vi ska också ta emot och föra in synpunkter, förslag och avvikelser från kunder, leverantörer och partner i systemet. Detsamma gäller relevanta myndighetskrav. På så sätt formar vi en välfungerande verksamhet.

Våra leveranser ska uppfylla kundens förväntningar. Vi mäter detta genom att följa upp med våra kunder efter att vi har levererat till dem. Eventuella fel och misstag ska korrigeras på bästa möjliga sätt, och vi ska lära oss av dem på ett systematiskt sätt. Som kund ska du veta vad du får – varje gång.

För att säkerställa att alla våra leverantörer har bra HMS-system och en bra HMS-policy kräver vi att de skriver under på våra etiska riktlinjer. Vi kontrollerar också alla säkerhetsdatablad samt allt innehåll som berör kemikalier. Genom att välja leverantörer som ständigt utvecklar och förbättrar sina produkter säkerställer vi att det finns ett starkt fokus på bättre HMS för användaren.

Våra mål

Vi ska vara ledande inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) inom vårt verksamhetsområde, och utföra varje uppdrag på säkrast möjliga sätt och med högsta möjliga kvalitet. Målet för Eldfast är en skadefri verksamhet med nöjda kunder och medarbetare.

 • Sjukfrånvaron ska vara lägre än 4,5 procent
 • Vi ska inte skada människor eller miljön
 • Vi ska inte bryta mot företagets etiska riktlinjer
 • Vi ska följa alla relevanta lagar, förordningar och kundkrav
 • Sorteringsgraden för avfall ska vara över 85 %
 • Vi ska ställa tydliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster, och följa upp kraven
 • Vi ska inte ha några kritiska säkerhetsöverträdelser vid lagring och distribution av kundägd och intern information


Våra åtgärder: 

 • HMS- och kvalitetskrav vid ingående av avtal med leverantörer
 • Använda miljömärkta och återvinningsbara produkter i den utsträckning dessa finns tillgängliga på marknaden och uppfyller våra krav avseende egenskaper och kostnader
 • Följa relevant miljölagstiftning och andra miljökrav från kunder, koncernen och övriga intressenter
 • Rapportering av farliga förhållanden och oönskade händelser
 • Ha bra rutiner och åtkomstkontroll till alla informationssystem
 • Regelbundna skyddsronder
 • Interna revisioner
våra certifiseringar och godkännanden

 

ISO 9001
Eldfast Svenska AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och vårt ledningssystem uppfyller kraven i denna certifiering I ledningssystemet ingår leverans och installation av eldfasta material. Vårt koncept med fasta leveranser ligger till grund för och används vid genomförandet av kontraktet. Utöver de projektspecifika instruktionerna har vi standardmallar som gäller för alla våra projektgenomföranden. Samtliga medarbetare i hela organisationen känner till och är utbildade i vårt leveranskoncept. Eldfast har en egen kvalitetshandbok.

ISO 14001
Denna standard syftar till att vara en global miljöcertifiering som hjälper oss att minimera negativ påverkan på miljön. Eldfast Svenska AB är certifierat enligt ISO 14001:2015 och vårt ledningssystem uppfyller kraven i denna certifiering I ledningssystemet ingår leverans och installation av eldfasta material.

ISO 45001
Eldfast Svenska AB är certifierat enligt ISO 45001:2018 och vårt ledningssystem uppfyller kraven i denna certifiering Standarden ställer krav på hur vi hanterar arbetsmiljön samt förbättrar och mäter effekterna av vårt arbetsmiljöarbete. I ledningssystemet ingår leverans och installation av eldfasta material.

Achilles
Branschens upphandlingsportal med strikta krav för att bli kvalificerad.

   

SINFRA
Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening
Sinfra är en nationell inköpscentral som genom hållbara upphandlingar upprättar ramavtal med leverantörer. Vi är Sinfra-anslutna & godkända för leveranser inom eldfast infodring och saneringstjänster.

Eco-Lighthouse
Ett nationellt norskt miljöcertifieringsprogram som drivs av Eco-Lighthouse Foundation. Stiftelsen grundades 2003 av centrala organisationer inom näringsliv och offentlig förvaltning.  

 

Miljö

Det arbete vi utför inom industrin har en betydande miljöpåverkan genom förbättrad energiåtervinning, minskade utsläpp och förlängd livslängd för anläggningarna, vilket påverkar samhällsekonomin. Samtidigt är det viktigt för Eldfast att kunna visa att vi arbetar systematiskt för att minska vår miljöpåverkan. En viktig del i detta arbete är att vara Miljøfyrtårn-certifierad. Certifieringen innehåller specifika krav som ska uppfyllas inom områdena arbetsmiljö, avfall/återvinning, energi, inköp och transporter. Varje år redovisar vi siffror för våra aktiviteter som resulterar i en klimatredovisning, samt resultat och statistik. Denna information ger en god överblick över framsteg och förbättringspotential, och görs tillgänglig för allmänheten.

Våra samarbetspartner och andra intressenter uppmanas att komma med synpunkter på hur klimat- och miljöpåverkan av våra tjänster kan förbättras.